RESEVILLKOR

Vid resa med Moments of Magic ska man vara införstådd med följande

En deltagare som betalat deposition och sänt in bokningsformulär skall vara införstådd i nedan särskilda resevillkor.
Gäller för resor bokade från och med 2018-09-20

1. Resenärens hälsa och ansvar

Resepaket kan inkludera en viss grad av strapatser och oväntade händelser. En del av resorna ställer också vissa krav på deltagarnas kondition. Ansvaret ligger hos resenären själv att välja en resa av sådan svårighetsgrad att hon/han kan delta. Deltagaren medverkar under eget ansvar och researrangören kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Fotograf Andreas Hemb påtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteterna. Resenären är skyldig att följa de anvisningar som arrangörerna lämnar. Resenären är skyldig att ha fullgod reseförsäkring eller motsvarande för hela reseperioden. Färdledare/guide eller annan ansvarig personal kan när som helst stoppa en enskild deltagare från att fortsätta resan, helt eller delvis, om deltagaren uppträder på ett sådant sätt, att han/hon är en fara för sig själv, utgör en risk för andra, uppträder berusad eller på annat sätt störande så att det ger negativa påföljder för gruppen. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Fotograf Andreas Hemb råder er att teckna rese- och olycksfallsförsäkring som täcker kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Fotograf Andreas Hemb avsäger sig allt ansvar.

2. Anmälan och betalning

Bokning sker i första hand skriftligen via hemsidans bokningsformulär. Efter mottagen bokning skickas en bekräftelse och betalningsuppgifter. Anmälningsavgiften är vanligtvis 20 % av resans hela kostnad som skall betalas inom 7 dagar efter mottagen bokningsbekräftelse till angivet bankkonto. För enstaka resor kan anmälningsavgiften vara på annat belopp, vilket anges vid bokningstillfället.
Bokningen är bindande efter att bekräftelse mottagits.

3. Avbeställning

Om fotoresan avbokas minst 150 dagar innan påbörjad aktivitet återbetalas anmälningsavgiften minus redan betalda leverantörskostnader.
Vid avbeställning senare än 150 dagar men tidigare än 90 dagar före resans startdatum skall resenären erlägga anmälningsavgiften – normalt sett 30 %  – av resans totala pris per resenär.
90 till 60 dagar före paketets startdatum skall resenären erlägga 70 % av resans totala pris.
Vid avbeställning mindre än 60 dagar före paketets startdatum skall resenären betala resans fulla pris. Notera att om avbeställningen sker mindre än 60 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart.

Återbetalning sker ej till deltagare som ej avslutar påbörjad resa, vilket skälet än må vara. Avbeställning ska göras till Fotograf Andreas Hemb per mejl till info@momentsofmagic.se. Avbeställning som kommer Fotograf Andreas Hemb tillhanda efter resans avgång accepteras ej. Fotograf Andreas Hemb råder att teckna avbeställningsskydd genom sin reseförsäkring.

4. Slutbetalning

Slutbetalning av resan sker senast 60 dagar före paketets startdatum, såvida inte annat anges. Sker anmälan senare än 60 dagar före paketets startdatum skall hela resans pris inbetalas inom 5  dagar.

5. Bokning av flyg

Bokning av internationellt flyg görs av deltagare själv om inget annat specifik anges vid anmälan.

6. Ändring av paketresans pris

Fotograf Andreas Hemb har rätt att höja paketresans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar av transportkostnader, ändringar av skatter, tullar eller avgifter eller ändringar av växelkurser dock ej mer än 10 % då kunden har rätt att avboka. Prishöjningen meddelas innan slutbetalning skall ske.

7. Ändring av färdplan

Fotograf Andreas Hemb förbehåller sig rätten att företa vissa ändringar i resornas upplägg. På grund av resornas karaktär är det omöjligt att förutse det exakta förloppet vilken därför alltid är preliminär. Den typ av resor som Fotograf Andreas Hemb erbjuder är inte som en vanlig resa. När det gäller att skåda vilt i svårtillgängliga områden måste det tillåtas flexibilitet och förändringar. Under resans gång kan det förekomma omständigheter över vilka inte den skickligaste researrangör kan råda. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. Fotograf Andreas Hemb förbehåller sig rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Deltagare har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan. Om en resa blir försenad, eller om en resas färdplan måste ändras på grund av dåligt väder, vägförhållanden, förseningar av transportfordon, eller andra eventualiteter som Fotograf Andreas Hemb eller dess agenter ej råder över, är priset för dessa förseningar och ändringar ej inräknade i priset.

8. Ändring av bokning och deltagaruppgifter

Ändringar som görs av resenären efter mottagen bekräftelse som medför kostnader står resenären själv för. Det åligger resenären att hålla Fotograf Andreas Hembunderrättad om eventuell ändring av namn, postadress, emailadress samt telefonnummer så att Fotograf Andreas Hemb kan meddela eventuella ändringar i resan. Fotograf Andreas Hemb meddelar eventuella ändringar i första hand via e-post.

9. Kontroll av färdhandlingar

Resenären är skyldig att själv kontrollera bekräftelser och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Särskild vikt skall läggas vid kontroll av namn på eventuella flygbiljetter då dessa måste överrensstämma helt med stavning i passet. De flesta flygbolag tillåter ej namnändringar eller ändring av felstavning. Det är resenärens ansvar att i samband med resans bekräftelse kontrollera stavningen.

10. Inställandet av en resa

Fotograf Andreas Hemb äger rätten att inställa en resa innan avgång, på grund av för få antal deltagare, strejker, krig, natur-katastrofer, eller annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan till deltagarna. Fotograf Andreas Hemb är i en sådan situation ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter såsom flygbiljetter, visum- och passkostnader, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till resan. Då deltagaren betalar internationellt flyg separat är det speciellt viktigt att teckna ett resavbeställningsskydd som ersätter kostande vid ett inställande.

11. Reseförsäkring/avbeställningsskydd

Viktigt! Du ansvarar själv för att ha en fullgod reseförsäkring och ett eventuellt avbeställningsskydd (se punkt 1).  Vidare råder Fotograf Andreas Hemb att teckna ett avbeställningsskydd som ersätter kostnad för resa vid sjukdom eller olycka.